Vedtægter for Limousine Unik

§ 1 Selskabets navn: LIMOUSINE UNIK APS Reg.nr. ApS 205843

§ 2 Selskabets hjemsted: Norddjurs Kommune

§ 3 Selskabets formål: At varetage afsætning af Limousine kød herunder gennem produktion, forarbejdning og handel.

§ 4 Selskabets anpartskapital udgør kr. 600.000 fordelt i anparter à kr. i 1.000 eller multipla heraf. Af anpartskapitalen er kr. 100.000 A-anparter og kr. 500.000 B-anparter.

Selskabets bestyrelse er bemyndiget til inden 31/12-1996 at udvide selskabets anpartskapital ad en eller flere gange med indtil kr. 1.000.000 B-anparter uden fortegningsret for de hidtidige anpartshavere, samt med indtil kr. 200.000 A­ -anparter.

De nærmere vilkår for anpartstegningen, og tidspunktet fra hvilket de nye anparter giver ret til fuldt udbytte i selskabet, fastsættes af bestyrelsen.

A-anparterne kan ikke overdrages uden en generalforsamlingsbeslutning efter reg­lerne om vedtægtsændringer.

B-anparterne kan sælges til andre medlemmer af Dansk Limousine Forening. Sælgers anpartsbevis afleveres til Dansk Limousine Forening, der uden omkostninger sender et nyt anpartsbevis påført købers navn.

§ 5 Der bliver udstedt anpartsbeviser.

Der oprettes en fortegnelse over anpartshaverne.

Ingen anpartshaver er pligtig til at lade sine anparter indløse.

§ 6 Selskabets generalforsamlinger afholdes i Jylland.

Ordinære generalforsamlinger afholdes hvert år senest 5 måneder efter regnskabets udløb.

Generalforsamlinger indkaldes med højst 4 ugers og mindst 8 dages varsel ved annonce i Dansk Limousine Forenings medlemsblad eller ved brev til den i selskabets anpartshaverbog oplyste adresse.

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal omfatte:

1. Valg af dirigent Fremlæggelse af årsregnskab til godkendelse, herunder anvendelse af overskud eller dækning af tab.

2. Fremlæggelse af revisionsberetning.

3. Valg af medlemmer til bestyrelsen

4. Valg af revisor

5. Eventuelt

Forslag fra anpartshaverne til behandling på den ordinære generalforsamling må være indgivet til selskabet senest 2 måneder efter regnskabsårets udløb.

§ 7 På generalforsamlingen giver hvert A-anpartsbeløb på kr. 1.000 ti stemmer og hver B-anpartsbeløb på kr. 1.000 én stemme.

En B-anpartshaver kan højst udøve stemmeret for 10 anparter à kr. 1.000, uanset hvor mange anparter han ejer eller har fuldmagt fra.

De på generalforsamlingen behandlede anliggender afgøres ved simpelt stemmeflertal, med mindre samtlige anpartshavere er enige om at træffe en beslutning uden afholdelse af generalforsamling eller uden iagttagelse af reglerne og fremgangsmå­den ved afholdelsen af generalforsamling.

I tilfælde af stemmelighed bortfalder forslaget.

Til vedtagelse af beslutninger om ændringer af vedtægterne eller selskabets opløs­ning kræves dog tiltrædelse af mindst 2/3 af de afgivne stemmer af såvel A-anparter som af B-anparter. Er der ikke på generalforsamlingen repræsenteret 2/3 af anparts­kapitalen for så vidt angår både A-anparter og B-anparter, men forslaget er vedtaget med 2/3 af de afgivne A- og B-anpartsstemmer indkaldes snarest muligt til en ny generalforsamling, hvor forslaget kan vedtages med 2/3 af de afgivne stemmer af såvel A-anparter som af B-anparter uden hensyn til den repræsenterede anparts­kapitals størrelse.

Fuldmagter til den første generalforsamling er gyldige også til den anden, med min­dre der foreligger udtrykkelig tilbagekaldelse.

§ 8 Selskabet ledes af en af generalforsamlingen valgt bestyrelse på 5 medlemmer.

3 af bestyrelsens medlemmer og en suppleant herfor vælges af ejerne af A-anparter for et år ad gangen.

2 af bestyrelsens medlemmer vælges for 2 år ad gangen af ejerne af B-anparterne.

Valget af de 2 bestyrelsesmedlemmer foretages forskudt, således at det ene medlem er på valg i lige år, det andet i ulige år.

Derforuden vælger ejerne af B – anparterne 2 suppleanter. Disse vælges for et år ad gangen.

§ 9 Til ledelse af den daglige virksomhed skal ansættes en direktion bestående af én eller flere medlemmer. Det kan bestemmes, at bestyrelsen og direktionen skal have tantieme.

§ 10 Selskabet tegnes af 2 medlemmer af bestyrelsen i forening eller af et medlem af be­styrelsen i forening med en direktør.

§ 11 Selskabets regnskabsår løber fra 1. januar til 31. december.

Første regnskabsår løber fra 1/12-1992 til 31/12-1992.

Vedtaget på generalforsamling den 4. April 2009 på Gl. Estrup.

Sponsorer
27-09-2023
Se nyhedsbrev fra Dansk Kødkvæg HER ...
26-09-2023
Foder og mineralers betydning for reproduktionen samt vellykket ...
25-09-2023
Husk at der på søndag den 1. oktober er deadline til næste udgave...
24-09-2023
Sidste dag på turen startede med et spændende besøg på avlsstatio...
23-09-2023
I Sydvestirland findes vel nok Irlands smukkeste og mest barske l...

Dansk Limousine Forening - Agro Food Park 15 - 8200 Århus N - 2944 0495 - CVR: 72778413 - info@dansklimousine.dk