Vedtægter for Dansk Limousine forening

§ 1 Foreningens navn er DANSK LIMOUSINE FORENING. Dens hjemsted er Agro Food Park 15, Skejby, 8200 Århus N.

§ 2 Foreningens formål er at varetage Limousineracens interesser. Herunder Limousineammeko-producenters, Limousine avlens og Limousine avlernes interesser.

§ 3 Som aktive, personlige medlemmer, kan optages ejere af såvel renracede dyr som krydsninger med Limousine.
Som juniormedlemmer med stemmeret kan optages ejere af registrerede, renracede Limousinedyr eller registrerede Limousinekrydsninger. Efter at være fyldt 25 år kan ingen længere være junior-medlem.
Som passive medlemmer uden stemmeret, kan optages alle der har interesse i Limousineracen og avlsarbejdet med Limousine.
Passive medlemmer vil kun få tilsendt medlemsbladet og kan deltage i de annoncerede arrangementer som foreningen afholder.

§ 4 Foreningens regnskabsår er kalenderåret. Det årlige medlemskontingent fastsættes af generalfor-samlingen. Kontingentet fastsættes således:
A1 For personlige medlemmer opkræves et enhedskontingent.
A2 Aktiv deltagende ægtefælle betaler 50 % af kontingent med stemmeret. B For passive medlemmer og junior medlemmer opkræves 50 % af kontingent.
C Interessentskaber betaler kontingent som under pkt. A.

§ 5 Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af maj måned. Indvarslingen sker ved brev til medlemmerne eller gennem Limousine Nyt med mindst 14 dages varsel. Dagsordenen skal mindst omfatte:

1. Valg af dirigent.

2. Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed. Herunder beretninger fra udvalgene.
3. Forelæggelse af regnskab til godkendelse.
4. Indkomne forslag.
5. Fremlæggelse af budgetter og handlingsplaner for det kommende år.
6. Fastsættelse af næste års kontingent.
7. Valg af bestyrelse og suppleanter. Indvarslingen skal indeholde angivelse af hvilke, der er på valg.
8. Valg til udvalgene. Såfremt der ikke opnås valg af det nødvendige antal personer til udvalgene, udpeges disse af bestyrelsen.
9: Valg af 1 revisor og suppleant.
10. Eventuelt.

Forslag fra medlemmer, som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, må fremsættes skriftligt og være sekretæren i hænde senest 15. marts. Hvert medlem har 1 stemme. Ægtefælle/medejer har stemmeret og er valgbar imod betaling af kontingent. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. Interessentskaber har ret til at møde på generalforsamlingen med flere deltagere, men har kun 1 stemme. Kontingent skal være betalt senest 1. marts for at opnå stemmeret på generalforsamlingen.

§ 6 Ekstraordinær generalforsamling afholdes efter bestyrelsens ønske eller efter fremsættelse af krav herom fra mindst 10 % af foreningens medlemmer, når øjemedet med generalforsamlingen angives samtidig med fremsættelse af kravet.
Ekstraordinære generalforsamlinger indkaldes på samme måde og med samme varsel som ordinære, og skal afholdes senest 2 måneder efter kravets fremsættelse.

§ 7 Bestyrelsen består af 5 medlemmer. Mindst 3 skal være ejere af racerene Limousine hundyr. Desuden vælges hvert år 1. og 2. suppleant. Bestyrelsen vælger af sin midte formanden samt en sekretær, der ikke må være medlem af bestyrelsen. Valgperioden for bestyrelsen er 2 år. Første år afgår efter lodtrækning 3 bestyrelsesmedlemmer. Genvalg kan finde sted.
Kandidatforslag skal afgives skriftligt. Prioriteringsmetoden skal anvendes ved valg af bestyrelses-medlemmer og suppleanter.

§ 8 Bestyrelsen kan nedsætte ad hoc-udvalg. Bestyrelsen vælger eller indstiller til valg til foreningens eksterne repræsentanter i udvalg mv.

§ 9 Foreningen tegnes af formanden. Bestyrelsen kan meddele prokura.

§ 10 Udmeldelse af foreningen skal ske skriftligt til sekretæren med 8 dages varsel til en 1. januar.

§ 11 Vedtægterne kan på en generalforsamling ændres, når ændringen er bebudet ved indvarslingen, og vedtages med 2/3 af de afgivne stemmer.
Foreningen kan nedlægges efter samme retningslinier som ændringer af vedtægter.
Således vedtaget på generalforsamlingen den 6. juli 1972 i Herning, den 20. maj 1978 i Billum, den 15. september 1982 i Christiansfeld, den 20. maj 1988 i Ålestrup, den 19. maj 1989 på Pøt Mølle i Hammel, den 11. maj 1996 i Brædstrup, den 7. maj 1997 i Brædstrup, den 10. maj 2003 i Brædstrup, den 15. maj 2004 i Vejle, den 17. maj 2008 i Ødsted og 15. maj 2010 i Rødding.


       Søren Grunnet                                                 Jørgen Skov Nielsen
            Formand                                                             Sekretær

Sponsorer
22-07-2024
Dyrskue sæsonen er i fuld gang og de fleste dyrskuer er overstået...
20-07-2024
Husk at der er sidste deadline den 1. august til næste udgave af ...
16-07-2024
Sælg avlsdyr på salgslisten- der er ikke mange dyr til salg netop...
15-07-2024
Sæt kryds i kalenderen allerede nu!! Landsskuet 2025 bliver d ...
14-07-2024
Billeder fra Limousine bedømmelsen, samt vinderdyr ligger nu unde...
Dynamic-it leverandør af webshop

Dansk Limousine Forening - Agro Food Park 15 - 8200 Århus N - 2944 0495 - CVR: 72778413 - info@dansklimousine.dk