Regler og betingelser

 
Tilmelding

Alle aktive medlemmer af Dansk Limousine Forening kan tilmelde dyr til auktionen. Dansk Limousine Forening forbeholder sig ret til at afvise tilmeldte dyr.

Aftaler

Sælger har indgået fast aftale omkring minimumspris med auktionsudvalget. Hjembud eller køb, som af auktionsudvalget anses som et hjembud, bliver faktureret og afregnet som et helt almindelig køb.

Købere

Auktionen er åben for alle købere, uanset medlemskab af Dansk Limousine Forening.

Gebyr

Sælger betaler et tilmeldingsgebyr på kr. 1500,- pr. dyr. Køber betaler 800 kr. i salær + 3 procent af budsummen.

Generelt

Sælger er ansvarlig for, at dyr der sælges på auktionen er reelle i alle henseender. Dyrene skal være gode avlsdyr med eksteriør over racemiddel. De skal være trækvante og lette at håndtere. På auktionsdagen, skal alle dyr som udgangspunkt være 10 mdr. Dog kan auktionsudvalget udtage yngre individer, der findes specielt interessante pga. afstamning, horn status, indekser eller andre værdier, som gør disse dyr yderst interessante på en Elitedyrsauktion. Alle dyr skal være vejet ved fødsel, 200 dage og 365 dage. Auktionen afholdes efter gældende regler for omsætning af dyr, så der forbeholdes Force Majeure, hvis det bliver nødvendigt at aflyse auktionen eller at afholde den på en anden relevant måde.

Stambogsføring

Tyre skal være forældreskabsbestemte og stambogsførte. Hundyr skal være stambogsførte.

Drægtige dyr
 
Er undersøgt og erklæret drægtig af relevant fagperson

Sædrettigheder

Sædrettigheder: Tilfalder køber, såfremt andet ikke er skriftligt aftalt og officielt annonceret inden auktionen.  Tyre, der er godkendt til Dansk Limousine Forenings avlsprogram, må ikke sædtappes igen uden aftale med Dansk Limousine Forening.

Ansvar:

Ansvaret for dyret ligger hos sælger indtil dyret forlader dennes adresse for transport til ny ejer - dog maks. 7 hverdage. Herefter er dyret købers ansvar.

Forsikring

Dansk Limousine Forening har ikke tegnet forsikring på dyrene.

Transport

Transporten arrangeres af auktionsudvalget og udgiften hertil faktureres efter følgende nøgle:
Sælgers transportudgift: Kr. 700,-
Købers transportudgift: Kr. 1.400,- (til brofaste øer)

Eksport af dyr

Køber betaler salær og transport som ved salg inden for Danmark. Køber betaler alle omkostninger til karantæne, opstaldning, pasning, fodring, veterinære omkostninger. Køber har selv ansvaret for at arrangere og betale transport fra karantænestalden til bestemmelsessted i udlandet. Dansk Limousine Forening kan være behjælpelig med at anvise en karantænestald. Sælger af dyr , som handles til eksport, må forvente længere ekspeditionstid. For afregning af dyr solgt til eksport kan forventes længere ekspeditionstid og egen opstaldningsperiode.

Voldgift

Enhver uenighed og tvist om dyr, der er handlet på auktionen, afgøres ved voldgift. Følgende procedure for udpegning af voldgift er aftalt:
Hver part udpeger en voldgiftsmand. Når den ene part har udpeget sin voldgiftsmand og givet meddelelse herom til den anden part, og denne ikke inden 7 dage derefter har udpeget sin, er den første part berettiget til også at udpege den anden voldgiftsmand.
Voldgiftsmændene kan udpege en opmand. Hvis der ikke kan opnås enighed, udpeges opmanden af den stedlige civildommer i ejerens retskreds. Hver af parterne har kun ret til to gange skriftligt at fremlægge sine bemærkninger, og har kun 14 dage hver gang til at udfærdige sådanne, medmindre voldgiftsmændene giver tilladelse til længere frist.
Voldgiften bestemmer i øvrigt selv sin forretningsgang, herunder hvilke bevisligheder den yderligere måtte ønske tilvejebragt, samt om der skal berammes en mundtlig forhandling.
Når voldgiften har optaget sagen til kendelse, er den forpligtet til inden fire uger derefter at afsige kendelsen. Voldgiften fastsætter i sin kendelse, hvem der skal udrede de udgifter, der er forbundet med den pågældende sags behandling. I den forbindelse tages samtidig hensyn til, hvem der taber sagen helt eller delvis.
Den afsagte kendelse afgør sagen endeligt og kan således ikke indbringes for de ordinære domstole.

Opdateret marts 2020
 
Sponsorer
22-04-2024
Tilmelding til generalforsamling 2024 Det er tid til årets gen...
19-04-2024
Importsæd Sæden til de der har bestilt i seneste bestillingsru...
17-04-2024
Maj nummer af limousinenyt er på vej. Se hvad der venter HER ...
15-04-2024
Dansk Limousine Forenings auktionsudvalg og bestyrelse kan se til...
14-04-2024
Den populære polo er nu igen på lager i webshoppen.  ...

Dansk Limousine Forening - Agro Food Park 15 - 8200 Århus N - 2944 0495 - CVR: 72778413 - info@dansklimousine.dk