Regler og betingelser

 
Tilmelding

Alle aktive medlemmer af Dansk Limousine Forening kan tilmelde dyr til auktionen. Dansk Limousine Forening forbeholder sig ret til at afvise tilmeldte dyr.

Aftaler

I forbindelse med godkendelse af dyr til auktionen skal sælger underskrive en skriftlig aftale om minimumspris, sædrettigheder, drægtighed, betalingsforhold etc.

Købere

Auktionen er åben for alle købere, uanset medlemskab af Dansk Limousine Forening.

Gebyr

Sælger betaler et tilmeldingsgebyr på kr. 1500,- pr. dyr. Køber betaler 800 kr. i salær + 3 procent af budsummen.

Generelt

Sælger er ansvarlig for, at dyr der sælges på auktionen er reelle i alle henseender. Dyrene skal være gode avlsdyr med eksteriør over racemiddel. De skal være trækvante og lette at håndtere. På auktionsdagen, skal alle dyr som udgangspunkt være 10 mdr. Dog kan auktionsudvalget udtage yngre individer, der findes specielt interessante pga. afstamning, horn status, indekser eller andre værdier, som gør disse dyr yderst interessante på en Elitedyrsauktion. Alle dyr skal være vejet ved fødsel, 200 dage og 365 dage. Auktionen afholdes efter gældende regler for omsætning af dyr, så der forbeholdes Force Majeure, hvis det bliver nødvendigt at aflyse auktionen.

Stambogsføring

Tyre skal være forældreskabsbestemte og stambogsførte. Hundyr skal være stambogsførte.

Drægtige dyr

Drægtige dyr skal ledsages af en underskrevet drægtighedsattest, som er underskrevet af en inseminør eller dyrlæge.

Sædrettigheder

Sædrettigheder: Tilfalder køber, såfremt andet ikke er skriftligt aftalt og officielt annonceret inden auktionen.  Tyre, der er godkendt til Dansk Limousine Forenings avlsprogram, må ikke sædtappes igen uden aftale med Dansk Limousine Forening.

Minimumspris

Sælger skal ved tilmelding af dyret oplyse krav til minimumspris.

Ansvar

Ansvaret for dyrene ligger hos sælger indtil hammerslag. Herefter er det købers ansvar.

Forsikring

Dansk Limousine Forening har ikke tegnet forsikring på dyrene.

Transport

Transporten arrangeres af auktionsudvalget og udgiften hertil faktureres efter følgende nøgle:
Sælgers transportudgift: Kr. 700,-
Købers transportudgift: Kr. 1.400,- (til brofaste øer)

Eksport af dyr

Køber betaler salær og transport som ved salg inden for Danmark. Køber betaler alle omkostninger til karantæne, opstaldning, pasning, fodring, veterinære omkostninger. Køber har selv ansvaret for at arrangere og betale transport fra karantænestalden til bestemmelsessted i udlandet. Dansk Limousine Forening kan være behjælpelig med at anvise en karantænestald. Sælger af dyr , som handles til eksport, må forvente længere ekspeditionstid. For afregning af dyr solgt til eksport kan forventes at gå op til 60 dage efter hammerslag.

Dyr der ikke sælges

Sælger betaler transport til og fra auktionen samt tilmeldingsgebyr. For dyr der ikke opnår salg på auktionen, men sælges på auktionsstedet efter auktionen inden hjemtransport, betaler køber og sælger gebyr og transport efter samme vilkår som ved handel på auktionen.

Voldgift

Enhver uenighed og tvist om dyr, der er handlet på auktionen, afgøres ved voldgift. Følgende procedure for udpegning af voldgift er aftalt:
Hver part udpeger en voldgiftsmand. Når den ene part har udpeget sin voldgiftsmand og givet meddelelse herom til den anden part, og denne ikke inden 7 dage derefter har udpeget sin, er den første part berettiget til også at udpege den anden voldgiftsmand.
Voldgiftsmændene kan udpege en opmand. Hvis der ikke kan opnås enighed, udpeges opmanden af den stedlige civildommer i ejerens retskreds. Hver af parterne har kun ret til to gange skriftligt at fremlægge sine bemærkninger, og har kun 14 dage hver gang til at udfærdige sådanne, medmindre voldgiftsmændene giver tilladelse til længere frist.
Voldgiften bestemmer i øvrigt selv sin forretningsgang, herunder hvilke bevisligheder den yderligere måtte ønske tilvejebragt, samt om der skal berammes en mundtlig forhandling.
Når voldgiften har optaget sagen til kendelse, er den forpligtet til inden fire uger derefter at afsige kendelsen. Voldgiften fastsætter i sin kendelse, hvem der skal udrede de udgifter, der er forbundet med den pågældende sags behandling. I den forbindelse tages samtidig hensyn til, hvem der taber sagen helt eller delvis.
Den afsagte kendelse afgør sagen endeligt og kan således ikke indbringes for de ordinære domstole.

Opdateret januar 2019
Sponsorer
17-01-2020
Hent invitation til kvægkongres 2020 HER ...
14-01-2020
Pressemeddelelse om begivenheden er sendt ud. Læs den her....
12-01-2020
Tilførslerne til kreaturslagterierne gik tilbage med seks procent...
10-01-2020
Ved område møderne vil der være repræsentanter fra avlsudvalg og ...
09-01-2020
Leverandørerne til Danish Crown får denne uge en fremgang på note...

Dansk Limousine Forening - Agro Food Park 15 - 8200 Århus N - 87 40 52 99 - CVR: 72778413 - info@dansklimousine.dk