Regler og betingelser

For on-line auktion af individafprøvede Limousine tyre

 

Tilmelding

Dansk Limousine foreningens avlsudvalg og alle aktive medlemmer af Dansk Limousine Forening kan tilmelde deres individafprøvede tyre til auktionen.

Kriterierne er at der skal foreligge en slutopgørelse, dyret skal være forældreskabsbestemt og opholde sig på Ålestrup Avlsstation. Avlsudvalget skal desuden godkende dyrets kvalitet som egnet til avl.

Aftaler

I forbindelse med godkendelse af dyre til auktionen skal sælger underskrive en skriftlig aftale om minimumspris, sædrettigheder, betalingsforhold etc.

Købere

Auktionen er åben for alle godkendte købere, uanset medlemskab af Dansk Limousine Forening.

Gebyr

Sælger betaler et tilmeldingsgebyr på kr. 1500,- excl. fotografering pr. dyr, uanset salg.

Køber betaler 3 procent af budsummen i salær.

Afregning

Dansk Limousine forening forestår fakturering af køber og afregning af sælger.

Bemærk at dyret ikke kan forlade Ålestrup Avlsstation, før end handelsomkostninger er betalt.

Generelt

Sælger er ansvarlig for, at dyr der sælges på auktionen er reelle i alle henseender.

Sædrettigheder

Sædrettigheder til sæd, som er produceret efter købet følger som udgangspunkt med tyren.

Såfremt sælger ønsker at beholde rettighederne til fremtidig sædproduktion, skal det skriftligt meddeles auktionsledelsen samtidig med tilmelding af tyren til auktionen. Desuden skal det fremgå af købsaftalen, som køberen underskriver efter hammerslag.  Tyre, der er godkendt til Dansk Limousine Forenings avlsprogram, må ikke sædtappes igen uden aftale med Dansk Limousine Forening.

Minimumspris

Sælger skal ved tilmelding af dyret oplyse krav til minimumspris.

Auktionforløbet

Da auktionen foregår automatiseret via internettet og bagvedliggende IT-programmer kan der ske utilsigtede hændelser. Dansk Limousine Forening forbeholder sig derfor ret til at omgøre en auktion helt heller delvist, såfremt de auktionsansvarlige konstatere sådanne hændelser. En sådan omgørelse kan kun foretages i samråd med og med godkendelse fra foreningens formand. Involverede parter kontaktes hurtigst muligt, herunder sælger og bydere. Udgangspunktet for omgørelse er altid, at stille foreningen og dens medlemmer mest muligt fair.

Ansvar

Ansvaret for dyret ligger hos sælger indtil auktionens afslutning. Herefter er det købers ansvar.

Det skal bemærkes at dyret under opholdet på Avlstationen er forsikret til de enhver tid gældende regler.

Transport

Dansk Limousine Forening arrangerer transport inden for Danmark (Jylland og brofaste øer) til en fast pris som afholdes af køber. Taksten er den til en hver tid gældende takst på Aalestrup.

Eksport af dyr

Køber betaler salær og transport som ved salg inden for Danmark.  Køber betaler alle omkostninger til karantæne, opstaldning, pasning, fodring, veterinære omkostninger.

Køber har selv ansvaret for at arrangere og betale transport fra karantænestalden til bestemmelsessted i udlandet.

Dansk Limousine Forening kan være behjælpelig med at anvise en karantænestald.

Voldgift

Enhver uenighed og tvist om dyr, der er handlet på auktionen, afgøres ved voldgift.

Følgende procedure for udpegning af voldgift er aftalt:

Hver part udpeger en voldgiftsmand. Når den ene part har udpeget sin voldgiftsmand   og givet meddelelse herom til den anden part, og denne ikke inden 7 dage   derefter har udpeget sin, er den første part berettiget til også at udpege den anden voldgiftsmand.

 Voldgiftsmændene kan udpege en opmand. Hvis der ikke kan opnås enighed, udpeges opmanden af den stedlige civildommer i ejerens retskreds. Hver af parterne har kun ret til to gange skriftligt at fremlægge sine bemærkninger, og har kun 14 dage hver gang til at udfærdige sådanne,  medmindre voldgiftsmændene giver tilladelse til længere frist.

Voldgiften bestemmer i øvrigt selv sin forretningsgang, herunder hvilke bevisligheder   den yderligere måtte ønske tilvejebragt, samt om der skal berammes en mundtlig forhandling.

Når voldgiften har optaget sagen til kendelse, er den forpligtet til inden fire uger derefter at afsige kendelsen.

Voldgiften fastsætter i sin kendelse, hvem der skal udrede de udgifter, der er forbundet med den pågældende sags behandling. I den forbindelse tages samtidig hensyn til, hvem der taber sagen helt eller delvis.

Den afsagte kendelse afgør sagen endeligt og kan således ikke indbringes for de ordinære domstole.

Læs også HANDEL og AFSÆTNING :

https://www.landbrugsinfo.dk/Kvaeg/Sider/Anbefalede_satser_ved_typiske_fejl_og_ma.aspx

Tilbage

Sponsorer
26-06-2019
Endeligt program og katalog...
26-06-2019
Der er nu kommet billeder af vinderdyr fra Horsens Dyrskue i gall...
25-06-2019
Hej med jer. Jeg har i PR udvalget fået til opgave at gentage ...
24-06-2019
Direktør, Henrik Billmann, Friland, meddeler, at prisstigningen s...
23-06-2019
Stor, flot dame – fransk født og bor på Mors – nu Miss World, Cha...

Dansk Limousine Forening - Agro Food Park 15 - 8200 Århus N - 87 40 52 99 - CVR: 72778413 - info@dansklimousine.dk