Regler for afprøvning

Regler for afprøvning

Kalven skal indgå på stationen, når den er ca. seks måneder gammel. Efter tilmelding vil der blive udsendt brev om dato for afhentning af kalven.

Der vil på stationen kun kunne indsættes kalve fra besætninger, som er i niveau 1B med hensyn til salmonella.

Krav til kalvene i hjembesætningen:

1. Sunde og raske ved afhentning
2. Klippede og håndterbare ved afhentning til stationen
3. Tilvænnet kraftfoder inden afhentning

De indsatte kalve vil ved ankomsten blive indsynet af stationslederen. Kalve, der ved ankomsten har en sådan sundhedstilstand, at de ikke kan godkendes af dyrlægen, vil kunne sendes retur til indsætter på dennes regning. 

Indsættere vil ikke kunne gøre erstatning gældende over for VikingDanmark, såfremt stationen kommer i lavere niveau end niveau 1.

I tilfælde af overtilmelding i visse perioder af året vil hver race blive tildelt et bestemt antal pladser. Herefter udvælger raceforeningerne suverænt hvilke kalve, blandt de rettidigt tilmeldte, der indsættes på stationen.

Kalvene skal være hornløse eller afhornede. Kalve med horn kan kun indsættes, når der på forhånd med andre indsættere, eventuelt inden for raceforeningerne, er aftale om, at der er kalve nok med horn til at fylde en hel boks. Disse kalve skal være født inden for en fire ugers periode.

Transport til og fra individprøven

Kalvene afhentes og bringes tilbage efter prøvens afslutning i VikingDanmarks lastvogn, og du vil blive opkrævet et beløb for transport af kalven i forbindelse med den endelige afregning med avlsstationen.

Prøveperiode


Selve prøveperioden er fra 225 dage til 365 dage. I prøveperioden registreres kalvens foderoptagelse, dens tilvækst og i slutningen af prøveperioden måles kalvens rygmuskelareal tre gange, med én måneds mellemrum med scanningsudstyr, for at give et indtryk af kalvens muskelfylde.

Desuden følges kalvens sundhedstilstand løbende.

Det skal understreges, at kalve, der indsættes på stationen, skal gennemføre hele prøven, med mindre stationens tilsynsførende dyrlæge skønner, at kalven er uegnet til at fuldføre prøven. Der vil i så fald blive udstedt en attest på dette forhold.

Forsikring


Under transport til og fra stationen samt under opholdet på stationen er tyrene forsikret af Viking Danmark for 20.000 kr. Dækningen gælder alene dødsfald og beordrede nødslagtninger. Forsikringspræmien på 300 kr. opkræves ved endelig afregning fra individprøven.

Afprøvningsprisen er delt i to:

  • Afprøvningsprisen er sammensat af et grundbeløb (til dækning af faste omkostninger) + omkostninger til foder + transportomkostninger + forsikringspræmie.  
  • Grundbeløb (Én pris for opholdet på station (pris for boksplads) priser pr. tyr) kr. 9.000,-
  • Én pris for fortæret foder. Den samlede pris for foderet kan naturligvis først opgøres, når kalven går fra stationen. Der betales for det registrerede foder plus et anslået antal kg foder i karantænen. Det samlede antal kg multipliceres med foderprisen, som varierer lidt fra år til år.
    For hø, strøelse etc. betales 1.000 kr. pr. tyr
     

Eventuel ejerskifte i prøveperioden

Hvis en tyr skifter ejer under opholdet, vil regningen for tyrens ophold på stationen blive faktureret til den, der har indsat tyren. Man skal i så fald selv aftale sælger og køber imellem, hvorledes betaling finder sted.
Såfremt tyren ikke ønskes hjemtaget på hjemsendelsestidspunktet efter afsluttet individafprøvning, bliver der faktureret 35,- kr. pr. dag til omkostningsdækning for det fortsatte ophold på stationen. 
   
Tilskud til individafprøvningen

For at opnå tilskud fra raceforeningen og Viking Danmark skal kalven opfylde følgende krav:

  • Forældrene skal have et gennemsnitligt S-indeks på min. 100. Der stilles intet krav til S-indeks på kalvens far eller/og mor, hvis kalvens far eller/og mor er udenlandsk eller importeret.
  • Kalvens 7½ måneders (startvægt) skal minimum være 340 kg.

Salg og tilbagekøb

Det er en forudsætning for tilskud, at ejer er villig til at sælge tyren til VikingGenetics, hvis Dansk Limousine Forening finder den egnet til at indgå i Vikings insemineringsprogram.
Prisen for tyren inkl. betaling for ungtyresæd og alle sædrettigheder er 37.000 kr. Såfremt der sælges anden sæd end ungtyresæden betales royalty på 10 procent af VikingGenetics´ salgspris.
Ejer kan aftale forkøbsret til tyren. Tilbagekøbsprisen efter afsluttet sædproduktion er 27.000 kr.

Se HER priser for afprøvning.

Sponsorer
16-08-2019
Limousine Nyt er afsendt og på vej til din postkasse. Her et smug...
15-08-2019
Nyt om afsætning af Limousinekød...
08-08-2019
I Holland er Leverikter ligesom i Danmark et almindeligt problem ...
29-07-2019
Nyd stemningen fra landsskuet og se endnu flere gode billeder, de...
27-07-2019
Næste udgave af limousine nyt som udkommer sidst i august måned h...

Dansk Limousine Forening - Agro Food Park 15 - 8200 Århus N - 87 40 52 99 - CVR: 72778413 - info@dansklimousine.dk